BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
I.BÖLÜM
AMAÇ
MADDE – 1 AMAÇ
Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan reklam ve tanıtım panolarını disipline ederek şehircilik ve kent estetiği bakımından gerçek veya tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.
II. BÖLÜM
KAPSAM VE YASAL DAYANAK
MADDE- 2 KAPSAM
Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarındaki ilan, reklam ve tanıtım panolarını kapsar.
MADDE – 3 YASAL DAYANAK
Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863¬3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin, Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
III. BÖLÜM
TANIMLAR
MADDE – 4 KENTSEL KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR
4.1. Konut Alanları:
İmar planlarında konut yapımı için ayrılmış iskân bölgeleridir. Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak, imar planları ile belirlenmiş ve iskân edilmiş alanlardır.
4.2. Kentsel Çalışma Alanları:
İmar planlarında, kamu kurumu, kentsel ve bölgesel iş merkezleri, toptan ticaret, pazarlama, depolama, sanayi ve organize sanayi, küçük ve orta ölçekli sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanlarına ayrılan sahalardır.
4.2.a. Ticaret Alanı:
İmar planlarında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bunlar, büro, İşhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilen alanlardır.
4.2.b. Sanayi Alanları:
İmar Planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır.
4.2.c. Kamu Kurumu Alanları:
Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını, askeri alanları veya yapı ölçeğinde resmi, idari, dini ve umumi binaları içeren alanlardır.
4.2.d. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı:
İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.
4.2.e. Karayolu Servis Alanı:
İmar planlarında ve nazım planda belirtilen ve benzin istasyonu, LPG ikmal istasyonu, yıkama- yağlama, araç bakım servis istasyonu, motel, kamping, teşhir ve satışa yönelik ticari üniteler, gazino, lokanta gibi karayoluna hizmet verecek tesislerin yapılabileceği alanlardır.
4.2.f. Sosyo Kültürel Altyapı Alanları:
Kamunun ortak kullanım alanı olan yeşil alanlar, parklar, çocuk parkları, spor alanları ve rekreasyon alanları, meydan, bulvar, cadde ve yollar, pazar yerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlardır.
MADDE – 5 REKLAM ELEMANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR
5.1. Açıkhava Sabit Reklam Elemanları:
Yerleri, ölçüleri ve teknik özellikleri Bursa Büyükşehir Belediyesince belirlenmiş, billboard panolar, kule pano, pisa pano, raket pano, elektronik düzenli panolar, postermatik, otobüs durakları, megavizyon (LED) ve benzeri reklam elemanları ile döşeme kaplamaları üzerine yapılan reklamlardır.
5.2. Bina Cephesi ve Bahçelerindeki Reklam Elemanları:
Yapılarda bulunan ticaret birimlerine ait tanıtım ve reklam elemanlarıdır.
5.3. Sağır Duvar Reklam Elemanları:
Pencere ve boşluklarının %10′ u geçmediği cepheler sağır cephe olarak kabul edilir.
5.4. Teras ve Çatı Reklam Elemanları:
Yapıların teras veya çatılarında herhangi bir malzeme ile yapılan tüm reklam elemanlarıdır.
5.5. Karayolu Üzerindeki Kentsel Çalışma Alanlarındaki Reklam Elemanları:
Karayolu üzerindeki kentsel çalışma alanlarında bulunan her çeşit reklam elemanlarıdır.
5.6. Karayolu Üzerindeki Reklam Elemanları:
Reklâm panolarının konulduğu karayolu güzergâhları.
5.7. Kamu Ortak Kullanım Alanlarındaki Reklam Elemanları:
Kamu alanlarında bulunan ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan işyeri tanıtım ve reklam elemanlarıdır.
5.8. Alt Ve Üst Geçitlere Konulacak Reklam Elemanları:
Yaya ve taşıt alt geçitlerinde giriş alınlıkları ile yan duvarlara, üst geçitlerde ise korkulukların iç ve dış yüzeylerine konulacak reklam ve tanıtım elemanlarıdır.
5.9. Aydınlatma Birimleri Üzerine Asılan Reklam Elemanları:
Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.
5.10. Geçici Reklam Elemanları:
Açık alanlarda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından belirlenen nokta ve yerlerde kültürel ve sosyal amaçlı duyuruların yapılabileceği reklam elemanlarıdır.
5.11. İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Metruk Binalara Konulacak Reklam Elemanları:
Vinil esaslı malzemelerden imal edilen perdelerin kötü görüntüleri kapatmak ana amacı ile üzerlerine kamufle amacıyla uygulandığı metruk ve/veya inşaat halindeki alanların çevrelerindeki paravan sistemi üzerindeki reklam elemanlarıdır.
5.12. Yer ve Yön Gösteren Levhalar:
Bu yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihi-turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhalardır.
5.13. Teknik altyapı bilgilendirme ve uyarı levhaları:
Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamaları sırasında, trafik emniyeti ve can güvenliği açısından, çalışmayı yapan kuruluş tarafından kullanılan ışıklı veya ışıksız uyarı işaretleri ve bilgilendirme levhalarıdır.
5.14. Toplu taşım ve ticari araçlara konulacak reklam Elemanları:
Araçlarda bulundurulması izne tabi; yazı, işaret, resim, şekil, sembol, pano, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sesli, ışıklı ve görüntülü donanımları kullanmak suretiyle oluşturulan reklam elemanlarıdır.
IV. BÖLÜM
YETKİ ALANLARI
MADDE – 6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ ALANI
5216 sayılı kanunun 7. ( g ) maddesine göre Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara, bu yollara cepheli binalara ve arsalara, büfelere, yaya ve taşıt alt veya üst geçitlerine, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan ve reklam panolarına yerlerini ve bunların şekil ve ebadını belirleme yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir.
Yönetmelik onaylandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanına geçen ana arterler, İlan ve Reklam Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
MADDE – 7 İLÇE BELEDİYELERİ YETKİ ALANI
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanları dışında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana yollara, bu yollara cepheli binalara ve arsalara, büfelere, yaya ve taşıt alt veya üst geçitlerine vb. alanlara asılacak ilan ve reklamların yerlerinin belirlenmesinde ilgili İlçe Belediyesi yetkilidir. İlçe Belediyesi, yetki alanlarındaki uygulamalarda bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Ana arterlere cephesi olan ara yolların ancak ana yola 2. parselinden itibaren ilgili İlçe Belediyeleri sorumludur.
V. BÖLÜM
DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK
MADDE – 8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kalan; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan reklam ve tanıtım tabelalarının şekil ve ebatları ile asma şartları, tanıtım elemanlarının, çevre ve görüntü kirliliği açısından takibi ve gerekli işlem ve uygulamaları Bursa Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dışında kalan alanlarda İlçe Belediyeleri yetkilidir.
Yeni açılacak cadde, bulvar ve meydanların hangi Belediyenin yetki alanında olacağına Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilir.
VI. BÖLÜM
GENEL ESASLAR
MADDE – 9 GENEL ESASLAR
9.1. Kanun, tüzük ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve çeşitli mevzuat hükümleri ile yapılması yasaklanmış reklamlar ile halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlâk ve kültürel değerlerine aykırı, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
9.2. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık içeren öğeler, şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
9.3. Bu yönetmelik kapsamında adı geçmeyen her türlü ilan, reklam ve tanıtım tabelaları için yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü, İlçe Belediyelerinde ise ilgili biriminin onayı doğrultusunda uygulama yapılır.
9.4. Her türlü tanıtım tabelalarının ve benzerlerinin bakım ve onarımı, reklamı yapan veya yaptıran kuruluşa aittir. Bu elemanların gerekli bakımı ve onarımı yapılmadığı takdirde, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek durumlarda ilgili reklam kuruluşuna gerekli uyarılar yapıldıktan sonra, reklam sahibi ilgili reklam elemanını kaldırması gerekmektedir. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılarak masrafları reklam firması veya yer sahibinden tahsil edilecektir.
9.5. Tüm reklam elemanları için, reklamı yaptıran, yapan ve projesini hazırlayan yetkili teknik eleman, levhanın güvenliği, sağlamlığı ve takıldıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü zararından sorumludurlar.
9.6. Her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal ve tarihî sit alanlarını etkileyecek şekilde olamaz.
9.7. Açık alan ilan ve reklam araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, konsolosluklara, emniyet müdürlüklerine, valiliklere, kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde yerleştirilemez.
9.8. Aydınlatma birimleri üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce izin verilmesi halinde reklam elemanı konulabilir.
9.9. Açık alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş alanını kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.
9.10. Açık alan ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
9.11. Billboardların şekil ve ebatları ile billboardların dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi tarafından belirlenir.
9.12. Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı panoları kamu alanlarında yer alamaz.
9.13. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe dış duvarlarına tanıtıcı işaret, tabela ve reklâm panosu konulamaz.
9.14. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
9.15. Yılbaşı, bayram ve özel günlerde, Belediye birimlerinden izin alınmak kaydıyla, bina ve işyerleri, anılan günün 7 gün öncesi ve sonrasında ışıklı veya ışıksız özel süslemeler kullanılarak tanıtımlar yapılabilir. Bu uygulamalar verilen süre içinde kaldırılmaması halinde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı reklam verenden tahsil edilir.
9.16. Bina ve kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren alt seviye yüksekliği 2.20 metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.
9.17. Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla ilgili Belediyesi gerek gördüğü takdirde en az 7 en fazla 15 gün önceden yazılı bildirim yaparak reklam elemanlarının kaldırılmasını isteyebilir.
9.18. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz. İlan ve reklam vergisinin ödenmiş olması tabelanın uygun olduğu anlamına gelmez. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi Zabıta birimince kaldırılır. Tüm reklam elemanlarının uygunluğu 1 yılı geçemez. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, 10 gün içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden veya yapan firmadan tahsil edilir.
9.19. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi tarafından, yönetmelik hükümleri dışında özel koşullar getirilebilir.
9.20. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kalan; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar ve caddelere konulacak LED ekranlı tanıtım elemanının teknik özellikleri, şekil ve ebatları Bursa Büyükşehir Belediyesinin yetkili birimi tarafından teknik şartnamesi hazırlanılarak Büyükşehir Belediye Encümeninin onayı ile kurulur.
9.21. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde sanayi alanları dışında, bina teras ve çatılarına hiçbir şekilde reklam panosu ve tanıtıcı levha konulamaz.
9.22. Ağaçların üstüne hiç bir şekilde reklâm panosu, ışıklandırma vb. ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
9.23. Reklam elemanlarının boyutları binanın cephe boyunu geçemez.
9.24. Işıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi ve ışıklandırılması zorunludur. Işıklı düzenlemeler için ilgili Belediyesinin onayı alınmadan uygulanamaz.
9.25. Firmanın kapanmış olması halinde bina yönetimi, bina sahibi belediyeye karşı sorumludur. Parsel alanı içerisinde bulunan reklam elemanını görüntü kirliliği yaratmadan kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde vergi ve cezai müeyyide bina yönetimi veya bina sahibince ödenir.
VII. BÖLÜM
UYGULAMA KOŞULLARI
MADDE – 10 RESMİ KURUM VE KAMU ORTAK KULLANIM
ALANLARINDAKİ REKLAM ELEMANLARI
10.1. Kamu alanlarındaki sabit açık hava reklam ve tanıtım elemanlarının konacağı yerler ile ölçü ve şekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi tarafından belirlenir.
10.2. Açık alanlarda herhangi bir kurum ve kuruluşun tanıtımını yapmak amacı ile düzenlenecek olan aktiviteler (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri, vb.) Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin izni alınarak gerçekleştirilebilir. Aktiviteyi gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşlar, aktivitenin niteliği ile birlikte aktivitenin yapılacağı yer, tarih, saat ve aktivitenin kapsayacağı süreyi yazılı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmek ve izin almak zorundadır.
10.3. Genişliği 2.00 m.’den az olan yaya kaldırımlarına reklam ve tanıtım elemanı konulamaz.
10.4. Kavşak alanlarına konulmak istenen reklam elemanları, araç dönüşünün her noktasındaki görüş açısını kapatmayacak şekilde yer seçimi yapılarak yerleştirilir. Yol kenarına konulacak pano ve tanıtıcı levhalarda yanıp sönen ışıklar kullanılamaz, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenlenemez.
10.5. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımları haricinde açık alan ilan ve reklâm aracı bulundurulamaz. Kamu kurumları kendilerine ait bahçe ve bahçe duvarları üzerine sabit açık hava reklam panosu koyamazlar. (Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar hariç)
10.6. Kamu kurumlarına ait boş alan ve arsalar reklam amaçlı kullanılamaz.
10.7. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların sağır cepheleri ve bahçe duvarları 12. Madde şartlarına uygun olmak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden veya bağlı bulunduğu ilgili belediyesinden izin alınmak şartı ile reklam amaçlı kullanılabilir. Reklamın içeriği, mesajı ve görüntüsü hakkında yorum ve izin hakkı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Reklamların eğitim ve kültür içerikli olmaları tercih edilecektir.
10.8. Yaya kaldırımlarındaki döşeme kaplamaları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi ve bağlı bulunduğu ilçe Belediyesi tarafından uygun bulunması halinde ilgili biriminden kaldırımda meydana gelen hasarla ilgili Harç, ihraç ve teminat bedelleri hesaplanarak tahsili yapılır ve reklam uygulaması için izin verilir. İznin yenilenmemesi durumunda, mükellef yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde alınan teminat ile ilgili Belediyesi tarafından döşeme kaplaması eski haline getirilir.
10.9. Nöbetçi eczaneler, hafta içi eczanelerin kapanış saatinden açılış saatine, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabah eczanelerin açılış saatinden itibaren 24 saat, nöbetçi eczaneye en yakın olan Bursa Büyükşehir Belediyesi denetim, uygulama ve sorumluluk alanında bulunan caddeye en çok 2 adet seyyar nöbetçi eczane tabelası koyabilir. Ayrıca her cephede bir adet olmak üzere maksimum 0.50 m. genişliğinde, 0.70 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano kullanabilirler. Bu panoların yerden yüksekliği en düşük 2.20 m. olacaktır.
10.10. Meydan, bulvar, cadde ve anayollar üzerine ve yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üstlerinde bulunan büfe vb. tesislerin üzerindeki tanıtım araçları projesinde belirlenen alanlara ve projesinde belirtilen renk, malzeme ve ölçü standartlara uygun olarak tesis edilebilir. Tanıtım tabelası satış birimine yatay veya dikey çıkma şeklinde olamaz. Açılır kapanır olarak düzenlenen güneşlik üzerinde ticarethanenin adı ve logosu yer alabilir. Güneşliğin zeminden yüksekliği en az 2.20 m, genişliği yaya kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 m olacaktır.
MADDE – 11 BİNA CEPHESİ ve BAHÇE ALANLARINDAKİ REKLAM ELEMANLARI
11.1. Zemin Kattaki İşyerleri.
11.1.a. Binaların zemin katlarında bulunan işyerleri yüksekliği en fazla 1.00 m. olmak, işyeri cephesine bitişik olması, zemin kat tavan kotunu geçmemek ve alt döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak kaydıyla dükkân cephesi boyunca reklam ve tanıtım tabelası takılabilir. Reklam panolarının derinliği 0.20 m.’ yi geçemez. Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dâhil maksimum 0.50 m. stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan işyerinin tanıtıcı levhaları belirtilen koşullara uyarak her iki cephede de yer alabilir.
11.1.b. Yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkân yüksekliğini aşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla ilgili Belediyesinin onayı alınarak düşey reklam panosu uygulanabilir. Reklam panolarının derinliği 0.20 m.’yi geçemez.
11.1.c. Zemin katta birden fazla işyeri bulunması halinde birimlerin tanıtıcı levhaları, her bir birimin kendi cephesi boyunca olacak ve birbirlerinin yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır.
11.1.d. Zemin katlarda yer alıp asmakatı bulunan dükkânlarda panolar 1. fıkrada belirtilen koşullardaki gibi uygulanabileceği gibi, asmakat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. yüksekliği aşmamak kaydıyla cephe boyunca yatay pano düzenlemesi yapılabilir.
11.1.e. Ticaret alanlarında binaların zemin katlarında, yapının geri çekilmesiyle oluşan portiklerin, yalnızca ön yüzlerine zemin tavan kotunu geçmeyecek şekilde 11.1.a fıkrasında belirtilen koşullara uymak şartı ile yatay durumda bir adet reklam tabelası takılabilir. Portiğin tavanları ile kolonlarının dört yüzüne hiçbir tabela, afiş, pankart ve benzeri ilan asılamaz.
11.1.f. Ticaret alanlarında yola cephesi bulunmayan işyerleri bina dış yüzeylerine reklam tabelası konulması için ilgili Belediyesinden izin alınacaktır.
11.1.g. Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı tanıtım panosu koyabilirler. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir alana konulabilir.
11.1.h. Konut ve Ticaret Alanlarında bulunan işyerleri zemin kat tavan döşemesinin üzerine, balkon çıkmaları ve balkonlarda, çıkmalar, sundurmalar ve bahçe duvarları üzerine reklam elemanı konulamaz.
11.1.i. Karayolu Reklam Elemanları Madde 16’da belirtilen alanlar dışında konut alanları ve ticaret alanlarında özel mülkiyete ait boş alan ve arsalara reklam tabelası konulamaz.
11.1.j. Tabela, levha veya panolar bina cephelerine askılı, açı verilerek çıkıntılı olarak asılamaz, takılamaz. Bina kolonlarına hiçbir şekilde tabela, afiş, pankart ve benzeri ilan asılamaz.
11.1.k. Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.20 m. olacaktır. Tentenin üzerindeki reklam için ilgili belediyeden izin alınır.
11.2. Zemin Üstü Kattaki İşyerleri.
11.2.a. Zemin üstü katlardaki iş yerleri, bina dış yüzeyine tanıtım ve reklam tabelası asamazlar. Ancak, işyerleri cam yüzeylerine yazı ile veya cam arkasına en fazla 50 cm. x 100 cm. ölçülerinde tanıtıcı tabela koyabilirler.
11.2.b. Balkon, balkonların korkulukları ve pencere altı parapet duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. Binaların zemin üstü katlarındaki iş yerlerinin tabelalarının asılacağı yerlerle ilgili, yönetmelik hükümlerine uymak koşulu ile standartlar oluşturabilir.
11.2.c. Ayrıca, zemin üstü katlardaki işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Sonraki uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya ya da standartlara uymak zorundadır.
11.2.d. Siyasi Parti Merkezleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek Odaları Yönetim Merkezleri üst katlarda tabela ve levhalarına ilgili Belediyesi’nin onay vermesi halinde konulur.
11.2.e. Zemin üstü katlarının tamamı tek bir işyeri tarafından kullanılıyorsa, bina cephelerine yatay veya dikey olarak, işyeri reklam tabelası veya bina tanıtım tabelası ilgili belediyesinden onay alınması halinde takılabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şartta cephe yüzeyinden taşamaz. Askılı olarak cephe yüzeyinin dışına takılamaz.
11.3. Konut Alanlarında Uygulanacak Raket Reklam Elemanları.
11.3.a. Bahçeli nizam yapılarda konut alanında bulunan işyerleri kendi parsel sınırları içine tanıtım tabelası koyabilirler. Raket reklam tabelasının yol kotundan yüksekliği zemin kat tavan kotunu aşmamak kaydıyla en fazla 3.00 m. yüksekliğinde ve reklam alanı tek yüzü en fazla 3 m2 olmalıdır. Bu panolarda sadece parsel içerisindeki ticaret birimlerine ait reklamlar bulunabilir.
11.3.b. Bir parselde birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir.
11.3.c. Konut alanlarında direkli tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.
11.3.d. Reklam elemanının konulacağı yer, şekil ve ebatlarına ilgili Belediyece izin verilmesi halinde uygulaması yapılır.
11.4. Ticaret Alanlarında Uygulanacak Raket Reklam Elemanları.
11.4.a. Bahçeli nizam yapılarda ticaret alanında bulunan işyerleri kendi parsel sınırları içine tanıtım tabelası koyabilirler. Raket reklam tabelasının yol kotundan yüksekliği zemin kat tavan kotunu aşmamak kaydıyla en fazla 4.00 m. yüksekliğinde ve reklam alanı tek yüzü en fazla 4 m2 olmalıdır. Bu panolarda sadece parsel içerisindeki ticaret birimlerine ait reklamlar bulunabilir.
11.4.b. Bir parselde birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir.
11.4.c. Ticaret alanlarında direkli tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.
11.4.d. Reklam elemanının konulacağı yer, şekil ve ebatlarına ilgili Belediye’ce izin verilmesi halinde uygulaması yapılır.
MADDE – 12 SAĞIR DUVAR REKLAM ELEMANLARI
12.1. Konut alanları ve ticaret alanlarındaki sağır duvarlar ilgili Belediyesine müracaat edilerek onay alınması şartı ile reklam amaçlı kullanılabilir.
12.2. Duvar reklâmları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi niteliğinde olmak, grafik ve reklâmın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermemek zorundadır. Ad ve amblem duvar reklâmının en fazla %30′ unu kapsayabilir.
12.3. Sağır duvar reklamlarının kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde yeniden ilgili Belediyesi tarafından izin verilir. Süre bitiminde reklamı yapan veya yaptıran firma çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde sağır duvar reklamını kaldırmakla yükümlüdür. Reklamın kaldırıldığı cephenin, yapının renkleriyle uyumlu olarak boyanması zorunludur. Aksi takdirde reklamı yapan veya yaptıran firma ile bina sahipleri sorumlu olacaktır.
12.4. Dinî yapılar, tarihî eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapılar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince kentin siluetini etkileyeceği belirlenen yerlerde duvar cephe reklâmı tesis edilemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız cephe giydirme çalışması yapılabilir.
12.5. Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Sağır alanın bir kısmına reklam uygulaması yapılması durumunda, diğer kısım reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır. Pencere ve boşlukların %10′ nu geçmeyen cepheler sağır cephe olarak kabul edilir. Binada birden fazla sağır yüzey varsa ilgili birim tarafından uygun görülmesi halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Vergi ve harç hesabında reklam ihtiva etmeyen boyalı kısım hesaba dâhil edilmez.
12.6. Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir. İlgili Belediyesinin onayı ile üç boyutlu, teknolojik gelişmeler kullanılarak yapılan reklama izin verilebilir. Bir sağır duvara birden fazla reklam elemanı konulamaz.
12.7. Sağır duvarlara asılan izinsiz reklamlardan, reklamı yapan, yaptıran firma sorumludur. Bina yönetimi ve bina sahipleri müteselsilden sorumludur.
MADDE – 13 TAMAMI TEK KURUM ve KURULUŞ TARAFINDAN
KULLANILAN BİNALARDAKİ REKLAM ELEMANLARI
13.1. Kullanılacak ticari tanıtım tabelası bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey alanının %10’unu geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece firmanın logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu uygulanabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şekilde cephe yüzeyinden taşamaz, dik ve merdiven şeklinde cephe yüzeyine montajı yapılamaz.
13.2. Binanın tamamını veya zemin üstü katların tamamını kullanan işyerleri bina cephe yüzeylerine; Ana arter ve meydanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, bunun dışındaki yerlerde İlçe Belediyesi’nin, söz konusu güzergâhtaki reklam yoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu vb. etkenler göz önünde bulundurularak izin vermesi halinde, cam grafiği, yapıştırma film, vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
13.3. Bu işyerleri, yüksekliği yol kotundan en fazla 9.00 m. yükseklikte ve toplam reklam alanı tek yüzü en fazla 12 m2 olacak şekilde kendi mülkiyetleri içine işyerini tanıtıcı 1 adet raket reklam panosu koyabilirler. Reklam elemanının konulacağı yer, şekil ve ebatlarına ilgili Belediyesi’nce izin verilmesi halinde uygulaması yapılır.
13.4. Bir parselde aynı kurum ve kuruluşa (avm vb.) ait birden fazla işyeri olması durumunda, 1 adet totem reklam elemanı üzerinde tüm işyerlerinin tanıtımı yapılır. Reklam elemanının konulacağı yer, şekil ve ebatlarına ilgili Belediyesi’nce izin verilmesi halinde uygulaması yapılır.
MADDE – 14 İNŞAAT ve TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve METRUK
BİNALARA UYGULANACAK REKLAM ELEMANLARI
14.1. Özel mülkiyet alanı içinde yapı ruhsatı bulunan, inşaat halindeki yapılarda, taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla, görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili Belediyesince uygun görülen yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır;
• Maksimum 2.50 m. olan paravan yüksekliği aşılamaz.
• İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 20 m2 ebadında olabilir ve inşaat süresince kullanılabilir.
• Paravan yüzeyinde kâğıt vb. afişlerin yapıştırılması ve bulunması durumunda inşaat sahibi ve yüklenici müşterek ve müteselsilden sorumlu olacak ve Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından cezai işlem uygulanacaktır.
14.2. Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı bulunan ve inşaatı devam eden binaların, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır.
14.3. İskele sisteminin yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını geçemez, Tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve aynı cephede ürün mesajı iskele yüzeyinin % 30’unu aşmayacak, birden fazla firmanın tasarrufuna verilmeyecektir. Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır. İlgili Belediyesi süre bitiminde talep ve uygunluk halinde süreyi uzatabilir.
14.4. Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cepheleri vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirilerek ilgili Belediyesi tarafından izin verilmesi halinde reklam amaçlı kullanılabilir.
MADDE – 15 KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KENTSEL ÇALIŞMA
ALANLARINDAKİ REKLAM ELEMANLARI
15.1. Zemin kattaki işyerleri.
15.1.a. Binaların zemin katlarında bulunan işyerleri yüksekliği en fazla 100 cm. olmak, işyeri cephesine bitişik olması, zemin kat tavan kotunu geçmemek ve alt döşeme kotundan minimum 220 cm. yükseklikte olmak kaydıyla boyunca reklam ve tanıtım tabelası takılabilir. Reklam panolarının derinliği 20 cm. ‘yi geçemez. Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dâhil maksimum 50 cm. stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 20 cm. den fazla taşamaz. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan işyerinin tanıtıcı levhaları belirtilen koşullara uyarak her iki cephede de yer alabilir.
15.1.b. Yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkân yüksekliğini aşmamak, dükkân cephesinden taşmamak ve eni maksimum 50 cm. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir.
15.1.c. Zemin katta birden fazla işyeri bulunması halinde birimlerin tanıtıcı levhaları, her bir birimin kendi cephesi boyunca olacak ve birbirlerinin yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır.
15.1.d. Zemin katlarda yer alıp asmakatı bulunan dükkânlarda panolar 15.1.a. fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanabileceği gibi, asmakat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 100 cm. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir.
15.1.e. Zemin üstü katlardaki işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Sonraki uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya ya da standartlara uymak zorundadır.
15.1.f. Zemin kat tavan döşemesinin üzerine, balkon çıkmaları ve balkonlarda, çıkmalar, sundurmalar ve bahçe duvarları üzerine reklam elemanı konulamaz.
15.1.g. Karayolu Reklam Elemanları Madde 16’da belirtilen alanlar dışında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında özel mülkiyete ait boş alan ve arsalarda, ayaklı veya ayaksız reklam tabelası konulamaz.
15.1.h. Tabela, levha veya panolar bina cephelerine askılı, açı verilerek çıkıntılı olarak asılamaz, takılamaz. Bina kolonlarına hiçbir şekilde tabela, afiş, pankart ve benzeri ilan asılamaz.
15.2. Zemin Üstü Kattaki İşyerleri.
15.2.a. Zemin üstü katlardaki iş yerleri, bina dış yüzeyine tanıtım ve reklam tabelası asamazlar. Ancak, işyerleri cam yüzeylerine yazı ile veya cam arkasına en fazla 50cm. x 100 cm. ölçülerinde tanıtıcı tabela koyabilirler.
15.2.b. Balkon, balkonların korkulukları ve pencere altı parapet duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. Her bina zemin üstü katlardaki iş yerlerinin tabelalarının asılacağı yerlerle ilgili, yönetmelik hükümlerine uymak koşulu ile standartlar oluşturabilir.
15.2.c. Ayrıca, zemin üstü katlardaki işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Sonraki uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya ya da standartlara uymak zorundadır.
15.2.d. Zemin üstü katlarının tamamı tek bir işyeri tarafından kullanılıyorsa, bina cephelerine yatay veya dikey olarak, işyeri reklam tabelası veya bina tanıtım tabelası ilgili Belediyesinden onay alınması halinde takılabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şartta cephe yüzeyinden taşamaz. Askılı olarak cephe yüzeyinin dışına takılamaz.
15.2.e. Siyasi Parti Merkezleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek Odaları Yönetim Merkezleri üst katlarda tabela ve levhalarını ilgili belediyesi onay vermesi halinde konulur.
15.3. Kentsel Çalışma Alanlarında Uygulanacak Raket Reklam Elemanları.
15.3.a. Karayolu üzerindeki Kentsel Çalışma Alanlarında bulunan ön bahçeli nizam yapılarda, en fazla 5 m. yüksekliğinde ve reklam alanı tek yüzü en fazla 6 m2 olacak şekilde kendi mülkiyetleri içine işyerini tanıtıcı 1 adet reklam panosu konulabilir.
15.3.b. Bir parselde birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir.
15.3.c. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında direkli tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.
15.3.d. Reklam elemanının konulacağı yer, şekil ve ebatlarına ilgili Belediye’ce izin verilmesi halinde uygulaması yapılır.
MADDE – 16 KARAYOLU ÜZERİNDEKİ REKLAM ELEMANLARI
İzmir yolu Kent Hali Köprülü kavşağı, Yeni Yalova Yolu Ovaakça yerleşkesi bitimi, Mudanya yolu Çağrışan Köyü başlangıcı ve Ankara Yolu Kestel yerleşkesi bitiminden sonra, karayolu kenarındaki özel mülkiyete ait açık alanlara, en az 50 m. aralıklarla, yüksekliği yol kotundan en fazla 15 m. ve toplam reklam alanı tek yüzü en fazla 25 m2 olacak şekilde, karayolu veya servis yolu sınırından 10 m. içeriye arazi sahibi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ilgili Belediyesinden izin alınmak kaydıyla ayaklı reklam tabelası konulabilir. Ticari faaliyet gösterdikleri parsel alanını diğer ticari işletmelere tabela vb. konulması için kiraya veremez. Tabelalarda sürücü dikkatini dağıtacak içeriklere ve ekipmanlara yer verilemez. Belirtilen sınırlar dışındaki karayolu kenarında bulunan özel mülkiyete ait boş alan ve arsalarda, ayaklı veya ayaksız reklam tabelası yapılamaz.
MADDE – 17 AKARYAKIT ve LPG İKMAL İSTASYONLARI
REKLAM ELEMANLARI
17.1. Büyükşehir Belediye ve ilçe Belediyesi sınırı içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında pompa kısımlarının üst örtüsü olan kanopi alınları ile istasyon imar sınırı içinde kalan bölümlere aşağıda belirtilen şartlarda dikilen totemlerde ışıksız veya ışıklı tanıtıcı logo, firma ismi ve ürün fiyat listesi tesis edilebilir. Kanopi alınlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz.
17.2. İstasyonun kullandığı yol cephesinin imar sınırı içinde kalan bölümünde en üst seviyesi istasyon döşeme kotundan 6.00 m. yüksekte bulunan ve tek yüzü 9 m2 yüzeye sahip ışıksız veya ışıklı fiyat panosu konulabilir. Fiyat panosu ilgili firmanın adı, logosu ile akaryakıt ve LPG ürünlerinin fiyat listesinden başka ibare yer alamaz.
17.3. Akaryakıt ve Lpg ikmal istasyonları totem reklam elemanı koyamazlar.
MADDE – 18 SANAYİ ALANLARI ve SANAYİ SİTELERİNDEKİ
REKLAM ELEMANLARI
18.1. Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım levhaları, cephe yüzeyinin %30’nu geçemez. Birden fazla yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir.
18.2. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, kutu harf şeklinde ışıklı ve ya ışıksız en fazla 2,00 m. yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, pano boyu tesis cephesinin %30′ undan büyük ve çatı mahya yüksekliğini geçemez. Sanayi yapılarında son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz.
18.3. Sanayi yapılarında kendi parsel sınırları içerisinde, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmayan ve 10 m2 ‘yi aşmayan bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız raket reklam tabelası konulabilir. Uygulamalarda boyut, aydınlatma ve oran yönünden bütünlük aranır. Raket reklam tabelası İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nden izin alınmak şartıyla konulabilir.
18.4. Sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, vinil germe yöntemiyle reklam alanı olarak kullanılabilir.
18.5. Sanayi sitelerinin girişlerine sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili Belediyesinden izin alınarak konulabilir.
18.6. Sanayi sitelerinde bulunan binalarındaki işyerleri cephe tabelaları 11. Madde Konut ve Ticaret Alanlarındaki Reklam Elemanları hükümlerine uygun olarak konulacaktır.
18.7. Sanayi sitelerinde ön bahçelerine tanıtım panosu konulamaz. Sanayi sitesinin parsel sınırları içinde kalmak koşuluyla, tüm işyerlerinin isim ve/veya logosunun yer aldığı ortak tanıtım panosu İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü tarafından uygun görülen yere konulabilir.
18.8. Sanayi sitelerinde direkli tabela (totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.
MADDE – 19 ALT VE ÜST GEÇİTLERE KONULACAK REKLAM ELEMANLARI
19.1. Yaya ve taşıt üst geçitlerinde, köprülerin hiçbir yüzü ve ayakları, taşıt alt geçitlerinin ise yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. Ancak yaya ve taşıt alt üst geçitleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve uygun gördüğü etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılabilir.
19.2. Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel Müdürlüğün ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda sadece Bursa Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak, anlaşmalı olarak yapılmış veya yapılacak ve isim koyma hakkı elde edilmiş üst geçitlerde, geçidi yapan kurum veya kuruluşların sadece ad ve amblemleri, korkuluk ve cephe alanlarının %10’unu geçmemek koşuluyla izin alınmak suretiyle konulabilir.
19.3. Yaya alt geçitlerinin giriş alınlarına sadece yaya alt geçidi ismini taşıyan ışıklı veya ışıksız levhalar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ismi verilmek suretiyle takılabilir. Bu alanlar ile yaya alt geçitlerinin merdivenli giriş ve çıkış alanları da reklam alanı olarak kullanılamaz. Yaya alt geçitlerinin iç yan duvarları, Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel Müdürlüğün ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda hazırlanacak projesine göre sadece Bursa Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak, reklam alanı olarak kullanılabilir.
MADDE – 20 GEÇİCİ REKLAM ELEMANLARI
( EL İLANLARI BEZ AFİŞLER VE KÂĞIT AFİŞLER V.B )
20.1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, iş yerleri kendi dış cephelerine, bahçe duvarlarına vb. yerler ile kamuya ait alanlara ticari amaçlı bez afiş asamazlar.
20.2. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde, kültürel ve sosyal amaçlı duyuruları içeren bez afişler, sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş asım yerlerine, etkinlik tarihinden önce Bursa Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak kaydıyla asılır. İzin süresi veya pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan veya astıran kurumca toplanır. Asılacak bez afiş sponsor firma tarafından hazırlanmış ise sponsor firmanın logosu, bez afişin alanının %10’unu geçemez.
20.3. Yerel ve genel seçim dönemlerinde kullanılacak bez afişlere ait asım yerleri ve diğer uygulamalar, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmek kaydıyla bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
20.4. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde, her türlü kâğıt afişin, duvar ve direklere yapıştırılması yasaktır.
20.5. Reklam amaçlı el ilanları, broşür vb. ilanlar, ilgili Belediyesinden izin almak ve ilan reklam vergisini ödemek kaydıyla PTT veya benzeri dağıtım kuruşlarınca adrese teslim edilmek suretiyle dağıtılır. Açık alan, cadde, sokak ve meydanlarda el ile dağıtılması yasaktır.
MADDE – 21 İNSAN, UÇAK, HELİKOPTER VE BALON VB. ARAÇLAR
KULLANILARAK YAPILAN REKLAMLAR
21.1. İnsan, Uçak, helikopter ve balon vb. araçlar kullanılarak ticari amaçlı el ilanı ve broşür atmak yasaktır. İnsan, uçak, helikopter, sabit veya hareketli balon vb. araçlar kullanarak afiş ve pankart dolaştırmak ve benzeri nitelikte reklam faaliyetlerinde bulunmak için Bursa Büyükşehir Belediyesinden izin alınır.
21.2. Bu tür reklam ve duyuruların içerikleri açısından izin alınması gerekiyorsa bu iş için ilgili kurumdan gerekli izin alındıktan sonra reklam yapım izni, tahakkuk edecek ilan ve reklam vergisinin tahsili ve bu uygulamaya ait tüm denetim işlemleri Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimi tarafından yerine getirilir.
MADDE – 22 BELEDİYE SINIRLARI DÂHİLİNDE YOLCU TAŞIYAN TOPLU
TAŞIM ve TİCARİ ARAÇLARDA BULUNDURULACAK REKLAMLAR
22.1. Toplu taşıma araçları üzerindeki reklam tanıtımları ve özel taşıtlar üzerindeki tanıtımlar için Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden izin alınır.
22.2. Özel araçlar ait oldukları kurumun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklamını yapamazlar.
22.3. Araçlar üzerinde ait oldukları kuruluşun reklam ve tanıtımı; araç giydirme şeklinde olabileceği gibi kapılara kuruluşa ait amblem, isim ve grafik anlatımlarla telefon, faks numaraları ile birlikte internet adresleri yazılarak da yapılabilir. Kargaşa yaratacak açık adresler yazılamaz. Üç boyutlu objeler vb. sürücü dikkatini dağıtacak uygulamalar bulunamaz. Cam yüzeyler üzerine reklam tanıtım uygulaması konulamaz.
22.4. Taşıtlar üzerindeki ilan ve reklamlar için iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili belediyesinden izin alınacaktır.
MADDE – 23 BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ REKLAM ELEMANLARI
23.1. İstasyon, iskele, otogar, stadyum, spor salonları, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.
23.2. Lokanta, cafe vb. işyerleri, mülkiyet sınırları içinde ve binanın girişine yakın bir konumda; maksimum 0.50 x 1.20 m ebadında sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı ilgili Belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.
23.3. Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.
23.4. Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım araçları belediyenin iznine tabidir.
23.5. Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin iznine tabidir.
23.6. Kent Mobilyaları üzerine uygulanacak giydirme reklam elemanları belediyenin ilgili biriminden izin alınması koşuluyla uygulanabilir. Süre bitiminde kent mobilyalarının eski haline getirilmesi reklamı uygulayan firmaya aittir.
MADDE – 24 BİLGİLENDİRME TABELALARI
( YER VE YÖN GÖSTEREN LEVHALARI )
24.1. Cadde, sokak ve meydanlara sadece Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce verilmiş adlar takılır. Tabela şekli, yazı tipi ve kullanılacak renkler ana arter ve meydanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce diğer yerlerde ilgili ilçe belediyesince belirlenir.
24.2. Tabelalar, cadde ve sokak başlarında bulunan binaların cephesinde görülebilir bir yere takılabileceği gibi, cadde ve sokak başlarında, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde direk üstüne de takılabilir. Kamu kurumlarının yerlerini gösteren yön ve tanıtım tabelaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden izin alınır.
24.3. Tabelaların direklere takılması halinde, direğin bulunduğu yaya kaldırımının genişliği en az 2.00 m. tabelanın yerden yüksekliği 2.20 m. den az olamaz.
24.4. Direklere birden fazla levha takılması halinde; cadde ve sokak isimleri, resmi nitelikteki tabelalar (hastane, postane, okul vb.), tarihi ve turistik nitelikli tabelalar sırası ile takılacaktır.
24.5. Özel kurum ve kuruluşlar yol kenarlarına yer ve yön gösteren tabelalar koyamazlar.
24.6. Tabela nitelikleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimince belirlenecek standartlarda olacaktır.
MADDE – 25 TEKNİK ALT YAPI BİLGİLENDİRME VE UYARI LEVHALARI
25.1. Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlamadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren yeterli sayıda tanıtım tabelası yerleştirir. Tanıtım tabelaları çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.
25.2. Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Bu işaretler yerine konulmadan ve çalışır hale getirilmeden uygulama yapılamaz. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.
VIII. BÖLÜM
MADDE – 26 BAŞVURU VE İSTENEN BELGELER
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dâhilinde bulunan her türlü tanıtım ve reklam tabelası için Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine dilekçe ile müracaat edilir.
Müracaat dilekçesi ekinde;
26.1-Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler;
• Dilekçe.
• Panonun ölçülendirilmiş ve ölçekli tasarım örneği
• Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı üzerinde uygulamadan önce ve sonraki halini gösterir fotomontaj tekniği ile hazırlanmış renkli tasarım örneği.
26.2- Bina Bahçesine Konulacak Tanıtım Panosu İçin;
• Dilekçe
• Ölçülendirilmiş tasarım örneği.(Detay projesi)
• Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve fotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi
• Kira kontratı ve tapu örneği
• Mülkiyet sahibinden veya apartman yönetimi karar defterine oy çokluğuyla alınacak kararın noter tasdikli örneği.
26.3- Sağır Duvar Panoları İçin Gerekli Belgeler;
• Dilekçe
• Reklâm uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
• Talep edilen reklâm uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali
• Özel mülkiyete konulacak reklâm panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname
• Reklâm uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe yüzeyinin alanı
• Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
• Sigorta poliçesi ( Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.)(Boya ile yapılacak uygulamalarda istenmeyebilir.)
• Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi.(Boya ile yapılan uygulamalarda binaya uygun bir renkle boyanması.)
26.4- Totem türü Reklam Panoları İçin Gerekli Belgeler;
• Dilekçe
• Reklam uygulanacak alanın 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
• Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali
• Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakat name
• Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe yüzeyinin alanı
• Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
• Sigorta poliçesi ( Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.)
• Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi,
• Yapılmak istenen totem reklam tabelasının ölçülerini, kullanılan malzemeyi gösteren teknik detay projesi istenir.(Müh. Onaylı)
26.5- Araçlar için gerekli belgeler;
• Dilekçe
• Ruhsat fotokopisi
• Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf
• Tasarım ebatları
• Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge.
MADDE – 27 UYGULAMA VE CEZA HÜKÜMLERİ
Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tahakkuk, uygunluk denetimi, kayıt dışı iş ve işlemleri İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü yerine getirir. Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ve izinsiz konulan reklam unsurlarının tespiti halinde Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı müştereken kaldırma işlemini gerçekleştirir.
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konulan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;
27.1. İzinsiz ve uygunluk belgesi alınmadan tesis edildiği veya konulduğu tespit edilen her türlü reklam aracı ilgilisine, vergilendirme, izin ve uygunluk belgesi alması için İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nce ihbarname düzenlenir. İhbarname tebliğ edildiği tarihten itibaren ilgili belediyesine başvurmayan mükellefler için gerekli yasal işlemler yapılır. İlgili belediyesine reklam unsuru için beyanda bulunan ve uygunluk belgesi almak için yapılan başvurular Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü tarafından bu müracaatları en fazla 20 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İzin ve uygunluk belgesi verilmeyen reklam araçlarının derhal kaldırılması için İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü; Zabıta Dairesi Başkanlığı’na ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bildirim yapar. Zabıta ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı birimleri reklam araçlarını kaldırır. Belediye tarafından yapılan masraflar %20 fazlası ile reklam sahibi veya reklam kuruluşundan tahsil edilir.
27.2. İzinsiz olarak asılan ve dağıtılan kâğıt afiş, bez afiş ve el ilanları için, ilgililer hakkında Zabıta birimince İdari yaptırım karar tutanağı tanzim edilir. Bu karar ile ilgiliye gerekli hallerde süre verilerek Tebligat yapılabilir. Tebligat süresi sonunda yapılan kontrollerde kaldırılmayan veya temizlenmeyen reklamlar İlgili Belediyesine bağlı zabıta birimi bez afiş, kâğıt afiş ve el ilanları kaldırır.
27.3. İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nce gerek görüldüğünde, izin şartlarına aykırı olan, bozulan, tahrip olan, yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen tabelalar, en az 7, en çok 15 gün içeresinde yazılı bildirim yapılarak kaldırılması istenebilir. Süre sonunda kaldırılmayan veya uygun hale getirilmeyen tabelalar için İlgili belediyesi zabıta birimince tespit tutanağı düzenlenir ve zabıta birimi tarafından kaldırılır. Belediye tarafından yapılan masraflar %20 fazlası ile reklam veren veya reklam kuruluşundan tahsil edilir.
27.4. Kamu ve özel mülkiyete ait alanlara izinsiz koyulan reklam elemanları tebligat yapılmadan ilgili belediyesi zabıta birimlerince kaldırılır. Belediye tarafından yapılan masraflar ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilir. Kaldırılma esnasında reklam elemanlarında oluşacak hasardan ilgili Belediye sorumlu değildir.
27.5. Kaldırılan reklam elemanları ilgili belediyesinin hurda depolarında 2 (iki) ay süreyle bekletilir. Bu süre sonunda sahibince alınmayan reklam elemanlarından ilgili belediye sorumlu değildir.
27.6. İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları ile Bursa kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurların İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nce tespit edilmesi halinde tebligata gerek kalmaksızın Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından kaldırılır.
IX.BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
MADDE – 28 YÜRÜTME
Bu Yönetmelik hükümleri, yetki alanları içinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanınca yürütülür.
MADDE – 29 YÜRÜRLÜK
Bu Yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı ile belediye ilan tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu tarihten önce yürürlükte bulunan İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir